ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง