ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล

alt

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง