โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เยี่ยมการดำเนินงานผ่าตัดรักษาโรคตาของทีมแพทย์และมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ประชาชนที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 204 คน

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมที่นี่

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (บริเวณศูนย์แสดงสินค้าฯ)

เลขที่  จ.1/2560

….……………………………

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา   จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (บริเวณศูนย์แสดงสินค้าฯ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  16  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)    

ราคากลาง  633,000.-  บาท  (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วงเงินงบประมาณ  633,000.-  บาท  (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]113 Kb
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง.pdf[ ]126 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2017 เวลา 14:17 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานประจำปี2560

อีเมล พิมพ์ PDF

     โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม. และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 21, 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เข้าศึกษาดูงาน ฟังการบรรยายเรื่องการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ณ อบต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ฟังบรรยายายเรื่องการกำจัดและคัดแยกขยะ ณ อบต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ศึกษาดูงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านทุ่งกระโปรง อ.บ้านนา จ.นครนายก และฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จากนายก อบต.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี คณะศึกษาดูงาน ได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

 

คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

 

คลิ๊กเพื่อดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560ที่นี่

จดหมายข่าว

อีเมล พิมพ์ PDF
  ภาพกองคลัง  ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีฯ  เคลื่อนที่  ให้บริการประชาชนค่ะ
Attachments:
Download this file (58-2.jpg)58-2.jpg[ ]756 Kb

หน้า 9 จาก 17


Thanks CloudAccess.net