กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี

อีเมล พิมพ์ PDF

Attachments:
Download this file (58-1.jpg)58-1.jpg[ ]625 Kb

ประวัติความเป็นมา

 

           เดิมตำบลหนองหญ้าปล้อง มีสภาพเป็นป่าใหญ่มีหมู่บ้าน

ตั้งอยู่กระจัดกระจาย และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ รอบ ๆ หนองน้ำ

จะมีต้นหญ้าชนิดหนึ่ง ลำต้นมีลักษณะเป็นปล้อง ๆ ขึ้นอยู่บริเวณ

ริมหนองน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า "หญ้าปล้อง"

จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหนองหญ้าปล้อง"

 

 

 

 

 

 
alt

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

อีเมล พิมพ์ PDF


แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
Attachments:
Download this file (ยุทธศาสตร์ 1.1 ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำฯ1.doc)ยุทธศาสตร์ 1.1 ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำฯ1.doc[ ]489 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน.doc)ยุทธศาสตร์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน.doc[ ]278 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 1.3 ขยายเขตไฟฟ้า.doc)ยุทธศาสตร์ 1.3 ขยายเขตไฟฟ้า.doc[ ]147 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 1.4 พัฒนาระบบจราจร.doc)ยุทธศาสตร์ 1.4 พัฒนาระบบจราจร.doc[ ]89 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 1.5 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ศาลาเอนกประสงค์.doc)ยุทธศาสตร์ 1.5 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ศาลาเอนกประสงค์.doc[ ]103 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 2.1 ส่งเสริมอาชีพ.doc)ยุทธศาสตร์ 2.1 ส่งเสริมอาชีพ.doc[ ]96 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 2.2 พัฒนาการศึกษาฯ.doc)ยุทธศาสตร์ 2.2 พัฒนาการศึกษาฯ.doc[ ]78 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันยาเสพติด.doc)ยุทธศาสตร์ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันยาเสพติด.doc[ ]117 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ.doc)ยุทธศาสตร์ 2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ.doc[ ]87 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม.doc)ยุทธศาสตร์ 2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม.doc[ ]68 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 3.1 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทร.doc)ยุทธศาสตร์ 3.1 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทร.doc[ ]67 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.doc)ยุทธศาสตร์ 3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.doc[ ]45 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม,ประชาธิปไตย.doc)ยุทธศาสตร์ 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม,ประชาธิปไตย.doc[ ]39 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 4.1 ปรับปรุงระบบการจัดการท่องเที่ยว.doc)ยุทธศาสตร์ 4.1 ปรับปรุงระบบการจัดการท่องเที่ยว.doc[ ]59 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 5.1 สร้างจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง.doc)ยุทธศาสตร์ 5.1 สร้างจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง.doc[ ]78 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 5.2 การบำบัด และการจัดการขยะ.doc)ยุทธศาสตร์ 5.2 การบำบัด และการจัดการขยะ.doc[ ]48 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 6.1 เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี.doc)ยุทธศาสตร์ 6.1 เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี.doc[ ]74 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 7.1 การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร.doc)ยุทธศาสตร์ 7.1 การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร.doc[ ]104 Kb
Download this file (ยุทธศาสตร์ 7.2 ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่่ปฏิบัต.doc)ยุทธศาสตร์ 7.2 ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่่ปฏิบัต.doc[ ]114 Kb
Download this file (ส่วนที่ 1 บทนำ.doc)ส่วนที่ 1 บทนำ.doc[ ]63 Kb
Download this file (ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป.doc)ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป.doc[ ]755 Kb
Download this file (ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา.doc)ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา.doc[ ]87 Kb
Download this file (ส่วนที่ 4.doc)ส่วนที่ 4.doc[ ]105 Kb
Download this file (ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา.DOC)ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา.DOC[ ]118 Kb
Download this file (ส่วนที่ 6 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ.DOC)ส่วนที่ 6 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ.DOC[ ]36 Kb

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4

อีเมล พิมพ์ PDF
Attachments:
Download this file (1บ่อบาดาล.pdf)1บ่อบาดาล.pdf[ ]172 Kb

โครงการซ่อมสร้างผิวทาง สามแยกทางหลวง3510 ม.4

อีเมล พิมพ์ PDF
Attachments:
Download this file (1ถนน.pdf)1ถนน.pdf[ ]173 Kb

หน้า 10 จาก 17


Thanks CloudAccess.net