ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

อีเมล พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน

(ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

แบบที่ สถ.ศพด.๓ แบบตอกเสาเข็ม (ครั้งที่ ๒)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๘

สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศยกเลิกก่อสร้าง ศพด.

อีเมล พิมพ์ PDF

หน้า 19 จาก 20


Thanks CloudAccess.net