โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนน้ำล้นบ้านห้วยสีดอ หมู่ที่ ๓

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนน้ำล้นบ้านห้วยสีดอ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนน้ำล้นบ้านห้วยสีดอ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ๓๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

อีเมล พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน

(ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

แบบที่ สถ.ศพด.๓ แบบตอกเสาเข็ม (ครั้งที่ ๒)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๘

สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 16 จาก 17


Thanks CloudAccess.net