บุคลากรกองการศึกษา

น.ส.พัชรินทร์ กลิ่นพราหมณ์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
alt
น.ส.ภัทราภรณ์ ใจหาญ
ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.กรรณิกา ทองเอิบอ่อง
ครู
นายมาโนช ทัศนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
alt
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญลดา ชัยวรรณสิทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

alt

น.ส.เพชรัตน์ ชูเนียม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อัจฉราพร เคหารมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

alt
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
alt
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

alt


Thanks CloudAccess.net