บุคลากรกองคลัง อบต.หนองหญ้าปล้องalt
นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัด อบต. หนองหญ้าปล้อง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
alt
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง
alt alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณิชาภัทร ทองเอม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 alt
นางน้ำทิพย์ บุญชอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริพร สุวานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
alt alt
นางสาวนิชยารักษ์ ฉายมณีรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญญกร วารีนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
alt
นางสาวกรรณิกา แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
alt alt alt
ายชัยรัตน์ ชื่นกมล นายสัณฐิติ พันหลิ่ง นายเอกพล น้อยเสงี่ยม
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง

alt


Thanks CloudAccess.net