หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองหญ้าปล้อง


alt

นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง

น.ส.กิรณา แดนเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
alt
นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
alt
นายธรณิศ ณ. จันทร์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
alt
นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นพราหมณ์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
alt
นางสาววารดี ปราเวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯalt


Thanks CloudAccess.net