สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง


alt
นายเอิน ชื่นกมล
ประธานสภา อบต.หนองหญ้าปล้อง
alt
alt
นายนิพล วงศ์สวัสดิ์
รองประธานสภา อบต.
นางสุพัตรา วัฒนากร
เลขานุการสภา อบต.
alt
alt
นายชุน อิ่มชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายสุรพงษ์ ทรงสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
alt
alt
นายประสิทธิ์ หมันมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสุชาติ นิลนวล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
alt
alt
นายวัชพล ทองทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายบัญชา นวลมาตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
alt
alt
นายสังวาล คนหลัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางสาวอนงค์นาถ อ่อนน้อม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
alt
alt
นายบรรเทิง แจ้งเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางณัฐศิริ ผาสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
alt
alt
นางรำไพ อินทร์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายสุชาติ วังนิล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
alt
alt
นายทวีศักดิ์ ศรีประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายสามารถ ห้วยหงษ์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
alt
alt
นายมนัฐ โฉมวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นางรุ่งนภา เสาเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
alt
alt
นายกันตัง คนผิวเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางดวงเดือน พิณเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
alt

นางสาย กลิ่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


alt


Thanks CloudAccess.net