สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง


alt
นายเอิน ชื่นกมล
ประธานสภา อบต.หนองหญ้าปล้อง
alt
นายนิพล วงศ์สวัสดิ์
รองประธานสภา อบต.
alt
นางสุพัตรา วัฒนากร
เลขานุการสภา อบต.
alt
นายชุน อิ่มชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
alt
นายสุรพงษ์ ทรงสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
alt
นายประสิทธิ์ หมันมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
alt
นายสุชาติ นิลนวล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
alt
นายวัชพล ทองทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
alt
นายบัญชา นวลมาตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
alt
นายสังวาล คนหลัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
alt
นางสาวอนงค์นาถ อ่อนน้อม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
alt
นายบรรเทิง แจ้งเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
alt
นางณัฐศิริ ผาสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
alt
นางรำไพ อินทร์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
alt
นายสุชาติ วังนิล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
alt
นายสามารถ ห้วยหงษ์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
alt
นายมนัฐ โฉมวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
alt
นางรุ่งนภา เสาเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
alt
นายกันตัง คนผิวเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
alt
นางดวงเดือน พิณเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
alt
นางสาย กลิ่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

alt 


Thanks CloudAccess.net