ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องที่
     alt  ถ่านหินลิกไนต์, ทราย, ลูกรัง, ป่าไม้


alt

มวลชนจัดตั้ง

     alt  ลูกเสือชาวบ้าน 9  รุ่น 817  คน
     alt  ไทยอาสาป้องกันชาติ 3  รุ่น 184  คน
     alt  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1  รุ่น 119  คน
     alt  ผู้ช่วยรักษาความสงบ (ผรส.)     18  คน
     alt  อปพร. 4  รุ่น 220  คน
alt

การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
     การเมืองภาคประชาชน
     alt ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในแบบตำบลอย่างทั่วถึง
     alt ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบบทบาทของตนเองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผล

alt


Thanks CloudAccess.net