การบริการพื้นฐาน อบต.หนองหญ้าปล้อง
การไฟฟ้า
       ที่ทำการไฟฟ้า          1  แห่ง
     การไฟฟ้าทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องมีใช้ทั่วถึงแต่ยังขาดไฟทางสาธารณะ
       จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า  11  หมู่

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1  แห่ง
       สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1  แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำน้ำ, ลำห้วย            5  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝาย   3  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น   8  แห่ง
       บ่อน้ำบาดาล 15  แห่ง
       สระน้ำ 25  แห่ง
       อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง   2  แห่ง
Thanks CloudAccess.net