สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.หนองหญ้าปล้อง

อาชีพ
     อาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่มะม่วง สับปะรด มีทำนาเป็นบางส่วน และรับจ้างทั่วไป อาชีพเสริมปลูกไม้ดอก,จักสาน และเพาะเห็ดจำหน่าย


alt

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีดังนี้

     alt  โรงแรม 1  แห่ง
     alt  รีสอร์ท 1  แห่ง
     alt  ปั้มน้ำมัน 2  แห่ง
     alt  โรงงานอุตสาหกรรม 1  แห่ง
     alt  โรงสี 2  แห่ง
     alt  สหกรณ์ 2  แห่ง
     alt  ธนาคาร 2  แห่ง

     สรุปอาชีพของชาวตำบลหนองหญ้าปล้อง

     alt  ทำนา   52  ครัวเรือน
     alt  เลี้ยงสัตว์ 120  ครัวเรือน
     alt  รับจ้าง 600  ครัวเรือน
     alt  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์   1    แห่ง


alt


Thanks CloudAccess.net