สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ที่ตั้ง

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง 2 กิโลเมตร
โดยประมาณ

alt

อาณาเขต

alt ทิศเหนือ จด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
alt ทิศใต้ จด อบต.ท่าตะคร้อ และ อบต.ยางน้ำกลัดใต้
alt ทิศตะวันออก จด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
alt ทิศตะวันตก จด อบต.ยางน้ำกลัดใต้

alt


เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบจำนวน 48,750 ไร่ หรือประมาณ 78.16 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

alt หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา มีเนื้อที่ 3,000 ไร่
alt หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต มีเนื้อที่ 1,460 ไร่
alt หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ มีเนื้อที่ 5,600 ไร่
alt หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง มีเนื้อที่ 3,362 ไร่
alt หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง มีเนื้อที่ 3,000 ไร่
alt หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร มีเนื้อที่ 1,680 ไร่
alt หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได มีเนื้อที่ 3,600 ไร่
alt หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม มีเนื้อที่ 1,875 ไร่
alt หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด มีเนื้อที่ 1,500 ไร่
alt หมู่ที่ 10 บ้านสระสี่มุม มีเนื้อที่ 2,200 ไร่
alt หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา มีเนื้อที่ 2,100 ไร่

alt

ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินเขา ดินเนินเขาจะมีลูกรังผสมอยู่และ
มีดินปนกรวดทราย มีลำห้วยแม่ประจันต์ไหลผ่านหมู่ที่ 3 4 5 และ หมู่ที่ 11 ลำห้วยพุตะเคียนไหลผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ ลำห้วยพุไทรไหลผ่าน หมู่ที่ 6 และจะมีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ฤดูฝนจะมีน้ำมากและท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว
alt

ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู

alt ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน
alt ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม
alt ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์

alt


ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่จำนวน 7,061 คน เป็นชาย 3,571 คน เป็นหญิง 3,490 คน จำนวนครัวเรือน 3,026 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 88.19 คน/ตารางกิโลเมตร

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน
alt หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา 869 434 435 329
alt หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต 415 224 191 187
alt หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ 1,065 544 521 371
alt หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1,363 688 675 737
alt หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง 910 459 451 363
alt หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร 375 189 185 202
alt หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได 325 163 162 223
alt หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม 259 137 122 117
alt หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด 576 286 290 193
alt หมู่ที่ 10 บ้านสระสี่มุม 322 164 158 152
alt หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา 474 217 257 148
alt ทะเบียนบ้านกลาง 109 66 43 4
รวม 7,061 3,571 3,490 3,026

ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 สำนักทะเบียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.หนองหญ้าปล้องลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234