ประวัติความเป็นมา อบต.หนองหญ้าปล้อง
 

           เดิมตำบลหนองหญ้าปล้อง มีสภาพเป็นป่าใหญ่มีหมู่บ้าน

ตั้งอยู่กระจัดกระจาย และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ รอบ ๆ หนองน้ำ

จะมีต้นหญ้าชนิดหนึ่ง ลำต้นมีลักษณะเป็นปล้อง ๆ ขึ้นอยู่บริเวณ

ริมหนองน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า "หญ้าปล้อง"

จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหนองหญ้าปล้อง"

 

 

 

 

 

 
alt


Thanks CloudAccess.net