บุคลากรกองสาธารณสุขฯalt
น.ส.วารดี ปราเวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

alt

น.ส.วารดี ปราเวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
alt
น.ส.ชลลดา เหียมสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายประวิทย์ คนหลัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
alt
นายหวังอยู่ อินทรจักร
คนงานประจำรถขยะ
alt
นายกัมพล สุวานิช
คนงานประจำรถขยะ

alt


Thanks CloudAccess.net