บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง

alt
นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
น.ส.กิรณา แดนเมือง
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

alt
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.กิรณา แดนเมือง
นักพัฒนาชุมชน
alt
นายวิทูรย์ สามเรือนทอง
นักทรัพยากรบุคคล
alt
นายวรวิช ปานแสงเพ็ชร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
alt alt
น.ส.รักษ์ศิริ ชูเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จุฑามาศ เทียนเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.สุนันทา ล้อมสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสนั่น เย็นตั้ง
พนักงานขับรถยนต์
alt
alt
นายจิระพงศ์ ทองเอม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบ
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบ
alt
นางศิริพร วงศ์สวัสดิ์
แม่บ้าน
นายประภัทร์ ชื่นกมล
ภารโรง
alt
- ว่าง -
คนงานทั่วไป

alt


Thanks CloudAccess.net